Terms and Conditions (Dutch version)

De factuur dient betaald te worden, tenzij anders vermeld, binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede -evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling- een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurdrag -met een minimum van 25 Euro- als schadebeding.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Page last updated on: 2018-09-10